Mixed-media artwork Receding to the point (alt view) by Darien Arikoski-Johnson

Receding to the point (alt view)

Porcelain, mixed media 56" x 13" x 12"